دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت

 • – به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/24، اختیار افزایش سرمایه از مبلغ 500 میلیون ريال به مبلغ دو هزار میلیارد ريال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران طی دو مرحله تصویب و به هیات مدیره تفویض اختیار نمود که سرمایه شرکت را به شرح زیر افزایش یابد:

  • مرحله اول: از مبلغ 500 میلیون ريال به هزار میلیارد ريال (از محل مطالبات و آورده نقدی) طی سال 92 به
   انجام رسید.
   هیات مدیره در جلسه مورخ 1392/05/20 بنا به اختیارات تفویض شده در مرحله اول، سرمایه شرکت را از 500 میلیون ريال به هزار میلیارد ريال افزایش داد که پس از انجام تشریفات قانونی، در تاریخ 1392/10/03 به ثبت رسید.
  • مرحله دوم: سرمایه شرکت از مبلغ هزار میلیارد ريال به مبلغ دو هزار میلیارد ريال از محل مطالبات و آورده نقدی طی سال 93 بشرح زیر اجرایی گردید.
   به استناد اختیارات تفویض شده و بنا به صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1393/04/24 سرمایه شرکت از هزار میلیارد ریال به دو هزار میلیارد ريال افزایش یافته است که در تاریخ 1393/06/18 به ثبت رسیده است.
   در حال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت دو هزار میلیارد ريال منقسم به دو میلیارد سهم با نام یک هزار ریالی می باشد.

  -به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/09، سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار میلیارد ریال به دو هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت.

 • – به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/07، سرمایه شرکت از مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد ریال به مبلغ  سه هزار و هشـتصد و هشـتاد و هشت میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته افزایش یافت.