دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت


    •  در حال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 6.500.000 میلیون ريال می باشد که طی آگهی ثبت تغییرات به شماره  369 مورخ 1402/02/27 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.