دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)

شرکت سـرمایه گذاری توسـعه گوهران امید (سهامی عام) در ابتدا در تاریخ 1383/12/06 تحت شـماره 241570 با نام شرکت گروه کارخانجات گوهرزمین (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سرمایه اولیه شرکت در بدو تاسیس 500 میلیون ریال منقسم به 50,000 سهم با نام ده هزار ریالی بوده است و در حال حاضر مبلغ 6.500.000 میلیون ریال می باشد. بر اسـاس مصـوبه مجمع عـمومی فوق العـاده مـورخ 1388/09/16 نام شـرکت به "مدیریت توسعه گوهران امید" و سپس به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/03/11 نام شرکت به "سـرمایه گذاری توسـعه گوهران امید" (سهامی عام) تغیـیر یافت. مرکز اصلی شـرکت در خیابان گاندی کوچـه شانزدهم پلاک 7 می باشد. شـرکت در تاریخ 1394/01/24 نزد سازمان بورس با شماره 11322 ثبت و همـچنین در تاریخ 1394/06/01 به عنوان پنجاه و یکمین شرکت در فـهرست نرخ های بازار اول فرابورس ایران با نماد "گوهران" درج گردـید. 5 درصد از کل سـهام شرکت (معادل یکصـد میلیون سهم) برای اولین بار در تاریخ 1395/03/30 به قیمت هر سهم 1080 ریال عرضه اولیه شد.