دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

صورت های مالی

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 حجم فایل7.18MB
صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) حجم فایل 154kB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 حجم فایل1.58MB
صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده) حجم فایل 240kB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 حجم فایل8.39MB
صورت های مالی میاندوره ای 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) حجم فایل 204kB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 حجم فایل7.61MB
صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) حجم فایل 187kB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 حجم فایل2.87MB
صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) حجم فایل 6.19MB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 حجم فایل3.94MB
صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده) حجم فایل 172KB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 حجم فایل3.92MB
صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده) حجم فایل 156KB
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 1401/09/30 حجم فایل2.97MB
صورت های مالی سالانه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی شده) حجم فایل 224KB
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 1401/09/30 حجم فایل2.81MB
صورت های مالی سالانه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده) حجم فایل 192KB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به 1401/06/31 حجم فایل2.63MB
صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) حجم فایل 192KB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به 1401/03/31 حجم فایل2.78MB
صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده) حجم فایل 171KB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به 1401/03/31 حجم فایل 2.97MB
صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) حجم فایل 170KB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به 1400/12/29 حجم فایل 4.14MB
صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) حجم فایل 152KB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به 1400/09/30 حجم فایل 14.2MB
صورت های مالی سالانه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده) حجم فایل 180KB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره 9 ماهه منتهی به 1400/06/31 حجم فایل 3.9MB
صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به1400/06/31 (حسابرسی نشده) حجم فایل 178KB
صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به1400/03/31 (حسابرسی شده) حجم فایل 156KB
صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به1400/03/31 (حسابرسی نشده) حجم فایل 156KB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره شش ماهه منتهی به 1400/03/31 حجم فایل 3.5MB
صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به99/12/30 (حسابرسی نشده) حجم فایل 241KB
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره سه ماهه منتهی به 99/12/30 حجم فایل 4.8MB
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 حجم فایل 2.69MB
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1399/09/30 حجم فایل 1.52MB
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماه منتهی به 1399/09/30- حسابرسی شده حجم فایل 7.92MB
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماه منتهی به 1399/09/30- حسابرسی نشده حجم فایل 280KB
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماه منتهی به 1398/09/30- حسابرسی شده حجم فایل 367 KB
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماه منتهی به 1397/09/30- حسابرسی شده حجم فایل 3.19 MB
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماه منتهی به 1397/09/30- حسابرسی نشده حجم فایل 131 KB
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی میاندوره ای 6 ماه منتهی به 31 خرداد 97 حجم فایل 847 KB
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به 30 آذر 96 حجم فایل 847 KB
صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریورماه 1396 حجم فایل 151 KB
گزارش حسابرسی شش ماهه شرکت سرمایه گذاری گوهران امید منتهی به 31 خرداد ماه 1396 حجم فایل 741 kB
گزارش حسابرس شرکت سرمایه گذاری گوهران امید برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395 حجم فایل 1.01 MB
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای3 ماهه منتهی به 29 اسفند 96 - حسابرسی نشده حجم فایل 120 kB