دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

صندوق گوهرفام امید

صندوق بازارگردانی اختصاصی گوهرفام امید، در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۴، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ تحت شماره ۴۵۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند (هـ) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ تحت شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ از نظر سازمان مجاز است.

برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارایی ها و نمودار های تارنمای این صندوق به آدرس http://fund.goharanomid.ir مراجعه کنید.