دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

صندوق گوهرفام امید

صندوق بازارگردانی اختصاصی گوهرفام امید، در اجرای ماده 28 و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب آذرماه 1384، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1397/07/04 تحت شماره 45597 و شناسه ملی 14007857185 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند (هـ) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در تاریخ 1397/07/15 تحت شماره 11607 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. 

برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارایی ها و نمودار های تارنمای این صندوق به آدرس http://fund.goharanomid.ir مراجعه کنید.