دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
صورت های مالی
صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریورماه 1396 حجم فایل 151 KB
گزارش حسابرسی شش ماهه شرکت سرمایه گذاری گوهران امید منتهی به 31 خرداد ماه 1396 حجم فایل 741 kB
گزارش حسابرس شرکت سرمایه گذاری گوهران امید برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395 حجم فایل 1.01 MB