جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
اعضاء هیات مدیره

ردیف نام ونام خانوادگی نماینده شرکت سمت در شركت تحصیلات و رشته تحصیلی عكس
1 آقاي حمیدرضا کردلویی نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه نائب رئیس هیأت مدیره دکترای مدیریت مالی
2 آقای سیاوش وکیلی نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور مدیر عامل و عضو هیأت مدیره فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مالی
4 آقاي محرم رزمجوئی نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید عضو هیأت مدیره دکترای مدیریت استراتژیک
5 آقاي قدرت اله امام وردی نماینده شرکت چاپ و نشر سپه رئیس هیأت مدیره دکترای علوم اقتصاد