چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اعضاء هیات مدیره

ردیف نام ونام خانوادگی نماینده شرکت سمت در شركت تحصیلات و رشته تحصیلی ایمیل عكس
1 آقاي حمیدرضا بهزادی پور سرمایه گذاری ساختمانی سپه رئیس هیأت مدیره لیسانس مدیریت بازرگانی
2 آقای سیاوش وکیلی نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور مدیر عامل و عضو هیأت مدیره فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مالی
3 آقاي شاپور شرافت نماینده شرکت لیزینگ امید نایب رئیس هیأت مدیره دکترای مدیریت منابع انسانی
4 آقاي محرم رزمجوئی نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید عضو هیأت مدیره دکترای مدیریت استراتژیک
5 آقاي شهرام بابالویان نماینده شرکت چاپ و نشر سپه عضو هیأت مدیره دکترای اقتصاد