شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹
کمیته های تخصصی
کمیته حسابرسی مسئول بررسی گزارش های مالی و میزان رعایت استانداردهای حسابداری و میزان قابلیت اعتماد و اتکای صورت های مالی، بررسی رعایت و اجرای صحیح آئین نامه های شرکت اعم از مالی، معاملات، استخدامی و .... و در صورت لزوم پیشنهاد بازنگری و اصلاح آنها، بررسی میزان کارایی و اثر بخشی نظام کنترل های داخلی شرکت و بررسی میزان تحقق برنامه ها و اهداف راهبردی شرکت می باشد.

1- کمیته سرمایه گذاریهای شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با هدف افزایش بازدهی پرتفوی، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در صنایع و سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار، هر هفته تشکیل و گزارشات کارشناسی لازم توسط اعضاء ارائه می گردد.

2- ترکیب کمیته سرمایه گذاری شامل مدیر عامل محترم شرکت (ریاست کمیته)، نایب رئیس محترم هیأت مدیره (عضو ناظر) ، مدیر واحد سرمایه گذاری (دبیر جلسه) و کارشناسان واحد سرمایه گذاری می باشد.

3- گزارشات تهیه شده پس از بحث و بررسی، جهت استفاده در جلسات مختلف ارائه شده و مبنای کلیه معاملات سهام در شرکت می باشد.