شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹
اعضاء هیات مدیره

ردیف نام ونام خانوادگی نماینده شرکت سمت در شركت تحصیلات و رشته تحصیلی عكس
1 آقاي سیدجعفر هاشمی نماینده شرکت سرمایه گذاری مهر عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
2 آقای مازیار فرخی نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سرپرست و عضو هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت مالی
3 آقاي علیرضا حیدرزاده هنزائی   نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور رئیس هیأت مدیره دکترای مدیریت مالی
4 آقاي قدرت اله امام وردی نماینده شرکت چاپ و نشر سپه عضو هیأت مدیره دکترای علوم اقتصاد
5 آقاي حمیدرضا کردلویی نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه نائب رئیس هیأت مدیره دکترای مدیریت مالی