شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹
صورت های مالی
                             ااطلاعات و صورتهای مالی 12 ماه منتهی به 1398/09/30- حسابرسی نشده                                                                    
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماه منتهی به 1397/09/30- حسابرسی شده حجم فایل 3.19 MB
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماه منتهی به 1397/09/30- حسابرسی نشده حجم فایل 131 KB
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی میاندوره ای 6 ماه منتهی به 31 خرداد 97 حجم فایل 847 KB
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به 30 آذر 96 حجم فایل 847 KB
صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریورماه 1396 حجم فایل 151 KB
گزارش حسابرسی شش ماهه شرکت سرمایه گذاری گوهران امید منتهی به 31 خرداد ماه 1396 حجم فایل 741 kB
گزارش حسابرس شرکت سرمایه گذاری گوهران امید برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395 حجم فایل 1.01 MB
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای3 ماهه منتهی به 29 اسفند 96 - حسابرسی نشده حجم فایل 120 kB